Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ คือ

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4642
1. นางสาวปทิตตา กีรติพงศ์ไพบูลย์
2. นางสาวณัฐณิชา ธนังเจริญสุข
3. นางสาวจันทรา สุทัศนทรวง
4. นางสาวศศิณัฏฐา ผิวแดง

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ดังนี้
- สอบวิชาความถนัดและภาษาอังกฤษ เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ห้องเรียน ชั้น 4 หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (โทร. 18415)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 กันยายน 2560  ถึง   28 กันยายน 2560
Level2