Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 21 กันยายน 2560 พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560


ส่วนกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เพื่อแสดงความเคารพ นอบน้อม ความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

21 ก.ย. 60

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีไหว้ครู มศว ประจำปีการศึกษา 2560
อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
 15351

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 กันยายน 2560  ถึง   21 กันยายน 2560
Level2