Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา


ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความร่วมมือและข้อตกลงทางวิชาการกับ Juniata College ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อศึกาาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในหลักสูตรศิลปวิทยาศาสตร์ (Liberal Arts) นิสิตจะได้ศึกษาในรายวิชาที่หลากหลาย ศึกษาองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรม และสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 คน เพื่อเดินทางไปศึกษา ณ Juniata College ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Spring semester 2018)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กันยายน 2560  ถึง   20 ตุลาคม 2560
Level2