Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ.)


รายชื่อโครงการอบรมครูของศูนย์บริการวิชาการ (คูปองครู สพฐ.)

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่าน และการเขียน เชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย (Easy Lab)
3. โครงการฝึกอบรมครูประจำการหลักสูตร การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะครูด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สำหรับครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาไม่ตรงสาขา)
7. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสำนึกความรักชาติรักมาตุภูมิด้วยกิจกรรม การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงพัฒนาสำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยเพื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เสริมสร้างทักษะทางภาษาและทักษะทางสังคมของผู้เรียน
9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามนโยบายการจัดกิจกรรม 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
10. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ
หมายเหตุ: ลำดับ 1-10 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน อาจารย์เพ็ญระพี 081-817-1447

11. หลักสูตรอบรม: การจัดการเรียนรวมแบบมืออาชีพ
12. หลักสูตรอบรม : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการจัดการเรียนรวม
หมายเหตุ: ลำดับ 11-12 เบอร์ติดต่อผู้ประสานงาน คุณวิภาดา 11026 หรือ 086-142-5374


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กันยายน 2560  ถึง   30 กันยายน 2560
Level2