Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4534 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4534
1. นายณัฐดนัย บุตรพลับ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์ พินทอง

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19 – 304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (โทร. 18415)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 สิงหาคม 2560  ถึง   6 กันยายน 2560
Level2