Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4583
1. นางสาวนันทพร เกตุเลขา
2. นายศิลปชัย เสนารัตน์
3. นายอนันต์ เคนท้าว
4. นายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 19 – 304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (โทร. 18415)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 22 สิงหาคม 2560  ถึง   8 กันยายน 2560
Level2