Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268)


ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ และดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5268
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
เลขประจำตัว ชื่อ – นามสกุล
006 นางสาวธนาทิพย์ บุนนาค
010 นางสาวกานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง
014 นางสาวนันท์มนัส เลิศจรุงจิต
016 นางสาวณัฐณิชา วุฒิวรัญญา
023 นางสาวสุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์
031 นางสาวสุพรรณี สุขีเกตุ
034 นางสาวอัจจนา ธราพร
047 นายภัทรพล สระคำจันทร์
058 นางสาววงเดือน เกตุคำ
059 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

กำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 สำนักคอมพิวเตอร์
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว ืnarudee@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 สิงหาคม 2560  ถึง   5 กันยายน 2560
Level2