Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 สิงหาคม 2560  ถึง   16 สิงหาคม 2560
Level2