Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายสาคร สหาย


ด้วยนายสาคร สหาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานผ่าศพและรักษาศพ สังกัดภาคภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 5 วัดทุ่งลานนา ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3 -1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม. วันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2560 เวลา 19.00 น. (ยกเว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ไม่มีการสวดพระอภิธรรม) และจะฌาปนกิจในวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ในการนี้คณะแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพสวดพระอธิธรรมวันที่ 13 สิงหาคม 2560

ขอเรียนเชิญอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมสวดพระอธิธรรมและทำบุญได้ที่ คุณภคมน เวชประสิทธิ์ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มศว องค์รักษ์ โทรศัพท์ 085 -761- 6145 ขอขอบพระคุณยิ่ง
หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว คำนึง
E-mail ผู้ส่งข่าว kumnaug@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 สิงหาคม 2560  ถึง   14 สิงหาคม 2560
Level2