Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ส่วนกิจการเพื่อสังคม ขอแจ้งปิดทำการชั่วคราว


ด้วยส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานของบุคลากรส่วนกิจการเพื่อสังคม ในระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ นั้น เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าวข้างต้น และจะเปิดให้บริการปกติในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 สิงหาคม 2560  ถึง   21 สิงหาคม 2560
Level2