Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ


โครงการพัฒนานิสิตคณะพลศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครนิสิต คณะพลศึกษา ทุกชั้นปี เรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560 ณ อาคารกีฬา 2 ชั้นล่าง ห้องนิทรรศการ มศว องครักษ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว thitiphun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2560  ถึง   28 สิงหาคม 2560
Level2