Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 17978

16 ส.ค. 60

08:30-
16:00

ประชุม: "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563"
ห้องประชุมฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
 1-7978
17 ส.ค. 60

08:30-
16:00

ประชุม: "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว พ.ศ.2560-2563" (ต่อ)
โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
 1-7978

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 สิงหาคม 2560  ถึง   17 สิงหาคม 2560
Level2