Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค 1/2560


นิสิตที่มีความประสงค์ขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด/ขอเรียนแทน/ขอไปสมทบเรียนต่างสถาบัน ภาค1/2560 นิสิตขอยื่นคำร้อง ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 สิงหาคม 2560 ที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น1
โทร 02 2584196

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 กรกฎาคม 2560  ถึง   18 สิงหาคม 2560
Level2