Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,200 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point

สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
โทร (02) 649-5187

งานบุคคลและประชาสัมพันธ์
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว งานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 กรกฎาคม 2560  ถึง   20 กรกฎาคม 2560
Level2