Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา


โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐น.-๑๒.๐๐น.

ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เวลา ๐๘.๓๐น. การแสดงถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. บริการทันตกรรมขูดหินปูนฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล

หมายเหตุ
- เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว-ดำ

- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   24 กรกฎาคม 2560
Level2