Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี


-ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะพลศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.- 1 ส.ค.60 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

31 ก.ค. 60

09:00-
16:30

ประชุม: คณะพลศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรฯ ณ จ.กาญจนบุรี
เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 22513


หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว jutatip Marknok
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   2 สิงหาคม 2560
Level2