Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

25 ก.ค. 60

08:45-
16:00

พิเศษ: กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

โรงเรียนสาธิต มศวปทุมวัน
 022513930

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผู้ส่งข่าว งานประชาสัมพันธ์ สาธิต มศว ปทุมวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว natty.pimon@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 13 กรกฎาคม 2560  ถึง   25 กรกฎาคม 2560
Level2