Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์" ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น. (ห้อง 10-204กข) การบรรยาย เรื่อง “ทักษะการสื่อสารภายใน และภายนอกองค์กร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามมิติ สุขบรรจง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลา 13.00 - 16.30 น. (ห้อง 110 อาคาร 10) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “มาตรการในการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์” และดำเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติ Workshop เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน”

19 ก.ค. 60

08:30-
16:30

บรรยาย: โครงการสัมมนาประจำปีสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ห้องประชุม 10-204กข และ ห้อง 10-110 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 กรกฎาคม 2560  ถึง   19 กรกฎาคม 2560
Level2