Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม" การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ" ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นวิทยากร

ทั้งนี้ เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่เว็บไซต์ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 14 กรกฎาคม 2560 รับจำนวนจำกัด 80 ท่าน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร.02-649-5000 ต่อ 18417, 18408


ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/

17 ก.ค. 60

08:30-
17:00

บรรยาย: โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ"
ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 กรกฎาคม 2560  ถึง   17 กรกฎาคม 2560
Level2