Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม


ด้วยนายไกรฤกษ์ จันทร์แฉล้ม ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (ปฏิบัติงาน มศว องครักษ์) ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดสว่างอารมณ์ คลอง 16 หมู่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยจัดรถไปร่วมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 พิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. โดยส่วนพัฒนาความยั่งยืน ร่วมกับส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพ มีรถบัส จำนวน 1 คัน ออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว มัธยมฯ เวลา 14.00 น.
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 พิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 16.00 น. โดยมีรถบัส จำนวน 1 คัน ออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต มศว มัธยมฯ เวลา 13.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญท่านสวดพระอภิธรรมศพและงานฌาปนกิจศพ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะขอบพระคุณยิ่ง


หน่วยงาน ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 มิถุนายน 2560  ถึง   24 มิถุนายน 2560
Level2