Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ภายในอาคารบริการ : ม.ล.ปิ่น มาลากุล


ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักภายในอาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มศว ระหว่างวันที่ 20 มี.ค.60-19 เม.ย.60 คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินผลผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายใน มศว ประสานมิตร ได้พิจารณาคัดเลือกในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 พ.ค.2560 ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎรายชื่อได้รับการคัดเลือก ดังนี้
1. นางสาวปานทิพย์ วรรณเจริญ อาหารเกาหลี
2. นายวิศรุต ตันติเมธ ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา
โดยชอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวกับมหาวิทยาลัยในวันที่ 15 มิ.ย. 2560 ณ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มศว
รายละเอียดดังประกาศดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 มิถุนายน 2560  ถึง   7 กรกฎาคม 2560
Level2