Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses


ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการภาษาศาสตร์ปริชาน หัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses จาก มหาวิทยาลัย Eötvös Loránd University วันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 รายละเอียดดังแนบ

26 มิ.ย. 60

09:00-
16:00

บรรยาย: Conceptual Metaphor Theory
ห้องประชุม 222 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 02-649-5000 # 16262

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ภาควิชาภาษาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว Nutcha Chantaruchikapong
E-mail ผู้ส่งข่าว nutcha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 9 มิถุนายน 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560
Level2