Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2415
1. นายจินตพัฒน์ นทีวัฒนา
2. นางสาวพิชชาดา สุทธิแป้น
3. นางสาวอุษณี ลลิตผสาน

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มิถุนายน 2560  ถึง   16 มิถุนายน 2560
Level2