Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ตามที่ ส่วนกิจการเพื่อสังคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป นั้น
ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอให้หน่วยงาน/บุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่สนใจเสนอโครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดสระแก้ว(ทั้งจังหวัด) และจังหวัดนครนายก(ทั้งจังหวัด) และอาจขยายผลไปที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ของ มศว เป็นฐาน (แล้วแต่กรณี) และโครงการที่หน่วยงานเสนอจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และส่วนกิจการเพื่อสังคมเน้นการบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการขยะ การพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0”และขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย
โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเขียนโครงการได้ที่ http://aos.swu.ac.th และเสนอผ่านผู้บริหารหน่วยงานไปยังส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 มิถุนายน 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560
Level2