Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4


คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Driving Social Enterprise towards Thailand 4.0" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมกันนี้ขอเชิญพบกับการออกบูธแสดงผลงานประชารัฐด้านการศึกษาจากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทย
สามารถสมัครเข้าร่วมงาน / สำรองที่นั่งได้ที่ QR Code หรือโทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11722 11728 11736 และ 11777 หรือโทรสาร 0 2664 4214 หรืออีเมล nonthaporn@g.swu.ac.th ภายใน 12 มิถุนายน 2560

22 มิ.ย. 60

08:30-
16:30

สัมมนา: งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 "Driving Social Enterprise towards Thailand 4.0"
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 11722

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สรญา สวนสมัย
E-mail ผู้ส่งข่าว sorayas@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2560  ถึง   22 มิถุนายน 2560
Level2