Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย


คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมกันนี้ขอเชิญพบกับการออกบูธแสดงผลงานประชารัฐด้านการศึกษาจากบริษัทและหน่วยงานชั้นนำของประเทศไทย
สามารถสมัครเข้าร่วมงาน / สำรองที่นั่งได้ที่ QR Code หรือโทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 11722 11728 11736 และ 11777 หรือโทรสาร 0 2664 4214 หรืออีเมล nonthaporn@g.swu.ac.th
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

21 มิ.ย. 60

08:30-
16:30

สัมมนา: งานสัมมนาวิชาการนานาชาติประชารัฐในทิศทางของมหาวิทยาลัยไทย
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 11722

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สรญา สวนสมัย
E-mail ผู้ส่งข่าว sorayas@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 พฤษภาคม 2560  ถึง   21 มิถุนายน 2560
Level2