Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5057 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาชีววิทยา นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5057
1. นายวิทยา ผาคำ
2. นางสาวกาญจนา วรราษฎร์
3. นางสาวภาวิณี อินนาค
4. นางสาววิทยาพร พรชุติ
5. นางสาวรติพรรณ เหลืองสุวรรณ
6. นางสาวปิยรัตน์ พลยะเรศ
7. นางสาวศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์
8. นางสาวพันทิพา ลิ้มสงวน

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19 - 304 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 พฤษภาคม 2560  ถึง   14 มิถุนายน 2560
Level2