Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559


ขอเชิญสมาชิกร้านสหกรณ์การศึกษาประสานมิตร จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559) ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สำนักหอสมุดกลาง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และอื่นๆ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-259-8578
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 พฤษภาคม 2560  ถึง   22 พฤษภาคม 2560
Level2