Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4040 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4040
1. นายณัฐพงศ์ ชัยภักดี
2. นายวรุท โชติปฎิเวชกุล
3. นายวีรชัย พงษ์กิตติพันธ์
4. นางสาวชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
5. นางสาวภัทรพร โปสกนิษฐกุล
6. นายวัชระ เตียทะสินธ์
7. นางสาวกนกอร เวชกรณ์
8. นางสาวกุลวดี ดลโสภณ
9. นางสาวนพวรรณ ปาระดี

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-304 ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (โทร 1-8415) หรือ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้ (โทร 1-8418)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาเคมี
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560  ถึง   30 พฤษภาคม 2560
Level2