Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5437 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเคมี นั้น บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5437
1. นายธีรเดช สุภาพ
2. นางสาวกรรณิกา เจียมจำนรรจา

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 19-304 ตึก 19 คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : คุณวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช (โทร 1-8415) หรือ คุณพิมพ์ประภา บุญใช้ (โทร 1-8418)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชาเคมี
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560  ถึง   30 พฤษภาคม 2560
Level2