Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพือรับใช้สังคม


ส่วนกิจการเพื่อสังคม ร่วมกับ ส่วนกิจการนิสิต และวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 150 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2560 และ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบ ของการนำนิสิตทุกคณะ ในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม พร้อมทั้งสร้างพลังร่วมจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้และพัฒนาร่วมกับชุมชน :-

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน โทร. 0-2649-5000 ต่อ 15917, 15928 และ 15669 ในเวลาราชการเท่านั้น**
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560  ถึง   28 กรกฎาคม 2560
Level2