Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM)


ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (KM) กิจกรรมที่ 3 : สัมมนาเรื่องงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสู่การสร้าสรรค์งานวิจัย วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่นำไปสู่แนวปฏิบัติในการสร้างสรรค์งานวิจัย

ในการนี้ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2560  ถึง   1 มิถุนายน 2560
Level2