Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ยื่นคำร้องขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค 3/2559 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น)


นิสิตที่มีความประสงค์ขอเรียนหน่วยกิตเกินกำหนด ภาค 3/2559 (เฉพาะนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น) นิสิตสามารถขอคำร้องหน่วยกิตเกิน ได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งที่ประสานมิตร และองครักษ์ ได้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

ติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา โทร 02 6495720
มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1

หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2560  ถึง   7 มิถุนายน 2560
Level2