Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙"


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง ๑๐-๑๑๑ อาคาร ๑๐) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศาลินา วงษ์ไทย เป็นวิทยากรรายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๗, ๑๘๔๔๗

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ๐๒-๒๖๐-๐๑๒๘ เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/

18 พ.ค. 60

09:00-
12:00

พิเศษ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ห้องสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง ๑๐-๑๑๑ อาคาร ๑๐)
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 พฤษภาคม 2560  ถึง   18 พฤษภาคม 2560
Level2