Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม


ด้วย ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการเขียนโครงการที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว และตรงตามเป้าหมายในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของชุมชน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมคลาสสิก คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
ในการนี้ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้ส่งข่าว Rasa
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 เมษายน 2560  ถึง   19 พฤษภาคม 2560
Level2