Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University


ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ OSAKA University Graduate School of Dentistry / School of Dentistry / Dental Hospital ในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฐมบริบท
ห้องวิชชนิทรรศน์ และห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว sunun
E-mail ผู้ส่งข่าว sunakh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 เมษายน 2560  ถึง   26 เมษายน 2560
Level2