Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศการสอบ SWU-SET วันที่ 22 เม.ย. 60


ประกาศรายชื่อ/สถานที่จะสอบ SWU-SET วันที่ 22 เมษายน 2560
เวลาสอบ 09.00-12.00 น.

1. ขอให้นิสิตใช้รหัสนิสิตในการค้นหา และเป็นข้อมูลหลักในการเข้าห้องสอบ
2. หากนิสิตคนใดไม่มีรายชื่อแต่มีรหัสนิสิตให้ดูรหัสเป็นหลัก
3. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จะไม่ปรากฎรายชื่อและรหัสนิสิต แต่ให้ทุกคนที่ทำเรื่องขอสอบภายหลัง เข้าสอบที่ห้อง 1001 อาคาร 35 ประสานมิตร เท่านั้น
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว พรสมัคร ภูมิเขต
E-mail ผู้ส่งข่าว samak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 18 เมษายน 2560  ถึง   22 เมษายน 2560
Level2