Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี
มศว ประสานมิตรและองครักษ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน กองบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นายธรรมรัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว thammar@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 18 เมษายน 2560  ถึง   18 พฤษภาคม 2560
Level2