Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมงาน พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๘.๓๐ น. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์กล่าวรายงาน
เวลา ๐๘.๕๐ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา-บังสุกุล ทอดผ้าบังสุกุล
และถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดนํ้ารับพร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
การฉายวีดิทัศน์เรื่อง “จากใจลูกศิษย์ถึงท่านอาจารย์ใหญ่”
เวลา ๑๒.๐๐ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. ตั้งขบวนเชิญโลงขาว ขึ้นวางบนเมรุ
เวลา ๑๓.๔๐ น. ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล
เวลา ๑๔.๓๐ น. ตั้งแถวรับไฟพระราชทานเพลิงศพ
เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ
พิธีกล่าวคำขอขมาอาจารย์ใหญ่และคณาจารย์ ของนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์


และพิธีฉลองและลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. ลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.พงษ์ศักดิ์ ขันธ์เพ็ชร 081-812-1370


27 เม.ย. 60

08:30-
15:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 0818121370
29 เม.ย. 60

07:00-
08:30

พิเศษ: พิธีฉลองและลอยอังคารอัฐิผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ณ วัดด่าน ถนนพระราม ๓ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
 0818121370

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 12 เมษายน 2560  ถึง   29 เมษายน 2560
Level2