Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560


ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560 นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ
ส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก แบบกลุ่ม หรือแบบรายบุคคล
ได้ที่อาคารบริการกลาง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 11 พ.ค. 60
(ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 เมษายน 2560  ถึง   11 พฤษภาคม 2560
Level2