Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560


โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รายละเอียดดังแนบ)

4 พ.ค. 60

08:30-
16:00

อบรม: กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 15934

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว นางสาวลินดา พรมลักษณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว lindap@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 มีนาคม 2560  ถึง   30 มิถุนายน 2560
Level2