Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4048 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และสอบภาควิชาความถนัดฯ และภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4048
1. นางสาวกุสุมา สุขใหม่
2. นางสาวกุลธิดา ผิวอ้วน
3. นายภัทราวุธ ศุภวรางกูล
4. นางสาวทิพวรรณ เดชสงค์
5. นายวสุพล จิตรานนท์

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 10-108 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 28 มีนาคม 2560  ถึง   31 มีนาคม 2560
Level2