Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้"


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้" ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-13.30 น. ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 19 จัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในงานมีการสอนทำริบบิ้นไว้อาลัย และ สาธิตการทำขนมฝอยทอง พร้อมร่วมชิมขนม เช่น ขนมโค ขนมชั้น ชนมสาคู ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18701ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุค www.facebook.com/sciswu/
#ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มศว

29 มี.ค. 60

12:30-
13:30

พิเศษ: โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ชิมขนมชมดอกไม้"
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 มีนาคม 2560  ถึง   29 มีนาคม 2560
Level2