Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560" ในหัวข้อ "การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้" ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 19-402 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงคลองเตย ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง
ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ http://train.swu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 จำนวนจำกัด 100 ท่าน โดยสามารถดูรายกำหนดการได้ที่ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือโทร. 18447รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายอาคารและสถานที่
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18447
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/

4 เม.ย. 60

08:30-
16:30

พิเศษ: โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มศว
ห้อง 19 – 402 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 23 มีนาคม 2560  ถึง   4 เมษายน 2560
Level2