Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จำนวน 1 ร้าน ผู้สนใจประสงค์จะสมัครคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถ ขอระเบียบการและเอกสาร ใบสมัคร ได้ที่ ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ในวันทำการ และติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02– 649–5000 ต่อ 15993, 15994 โทรสาร. 02–260–0139 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pm.oop.swu.ac.th หรือ http://news.swu.ac.th/gen.asp
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 มีนาคม 2560  ถึง   19 เมษายน 2560
Level2