Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0


สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
ระหว่างวันที่ 3 -5 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในงานประกอบด้วย
1. การอภิปรายเรื่อง “ฉันเกิดในรัชกาลที่ 9”
ณ ห้องบรรยาย 1-35-0403
นำโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

2. การอภิปรายเรื่อง “การศึกษา ยุค THAILAND 4.0”
ณ ห้องบรรยาย 1-35-0403
โดย คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

3. การ บรรยายเรื่อง “พลังงานทางเลือก เตาซุปเปอร์ชีวมวล”
ณ เวทีกลาง ชั้น 2
โดย คุณประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์

4. การบรรยาย เรื่อง “ACTIVE LEARNING FOR THAILAND 4.0” ณ ห้องบรรยาย 1-35-0403
โดย ผศ.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

https://www.facebook.com/IlcSwu/

3 เม.ย. 60

08:30-
16:30

บรรยาย: โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
ณ อาคารเรียนรวม (Learning Tower) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 12003

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว jarineem
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 16 มีนาคม 2560  ถึง   5 เมษายน 2560
Level2