Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมกำหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นค่านิยมและแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนวินัยและกฎหมาย
ผู้ส่งข่าว นางสาวปณิดา โยมศรีเคน
E-mail ผู้ส่งข่าว paniday@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   30 กันยายน 2560
Level2