Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ "ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙"


สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดการเขียนบรรยายใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙”
เงื่อนไข
1. เป็นนิสิต มศว ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เข้าเพจของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ https://www.facebook.com/ILcSwu เลือกภาพที่นิสิตสนใจเขียนบรรยายใต้ภาพ ในหัวข้อ “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙” เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ นิสิต มศว โดยเขียนชื่อ รหัสนิสิต พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ ไม่เกิน 50 คำ สามารถบรรยายได้ 1 คน ไม่เกิน 2 ภาพ จาก 9 ภาพหรือภาพที่10 นิสิตสามารถโพสภาพที่ประทับใจนอกเหนือจากภาพที่กำหนดให้ และเขียนบรรยายใต้ภาพตามเหมาะสม
3. สามารถเขียนบรรยายใต้ภาพได้ตั้งแต่วันนี้ - 24 มี.ค. 60
เวลา 18.00 น.
4. คณะกรรมการจะคัดเลือกคำบรรยายที่ดีที่สุดในแต่ละภาพ ภาพละ 1 คำบรรยาย (10 คำบรรยาย) และคำบรรยายใต้ภาพที่ได้รับการกด Like มากที่สุดจากผู้ชื่นชอบเพียง 1 คำบรรยายจากทั้งหมด
5. ประกาศผลในวันที่ 3 เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (leaning Tower) มศว ประสานมิตร
6. คำบรรยายให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว (โดยผู้ที่ส่งคำบรรยายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือมีสิทธิ์แสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งานและมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
7. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ
รางวัล
เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท แบ่งเป็น
- รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 2,000 บาท
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 1,500 บาท
- รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 500 บาท รวม 1,500 บาท
- รางวัล popular vote 1 รางวัล 1,000 บาท

ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว jarineem
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 มีนาคม 2560  ถึง   24 มีนาคม 2560
Level2