Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตหลักสูตรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม "โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร" เรื่อง "การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" บรรยายโดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มศว) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ทั้งนี้ เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ http://train.swu.ac.th จำนวนจำกัด 70 ท่าน บัดนี้ - 24 มีนาคมนี้ สามารถดูกำหนดการที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18416
ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408
โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/
เฟซบุค www.facebook.com/sciswu/

28 มี.ค. 60

08:30-
14:30

อบรม: โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
ห้อง 19-903 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 มีนาคม 2560  ถึง   28 มีนาคม 2560
Level2