Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด มศว รอบที่ 1


ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด มศว รอบที่ 1
ดูรายละเอียดในไฟล์เอกสารที่แนบมา
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว มยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
E-mail ผู้ส่งข่าว ampama529@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 9 มีนาคม 2560  ถึง   31 พฤษภาคม 2560
Level2